โครงการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่นวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัด อุบลราชธานี มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย 4 กลุ่มชาติ พันธุ์ได้แก่ ไทยลาว ไทยเขมร ไทยโคราช และ ไทยกูย หรือ “ส่วย” ซึ่งแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะมีเอกลักษณ์ทาง วัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป เช่น ผ้าทอพื้นบ้าน การละเล่นและแสดงพื้นบ้าน ภาษาพูดในท้องถิ่น อาหาร การแต่งกาย ในพิธีกรรมต่างๆ ประเพณีท้องถิ่น ความเชื่อ ค่านิยม มีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการดำรงชีพมาช้านาน

จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอบเขตจังหวัดทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว และราชอาณาจักรกัมพูชาทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 10,393.945 ตารางกิโลเมตร พื้นที่การปกครองมีทั้งสิ้น 23 อำเภอ

แผนที่